Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociația Clubul Sportiv SAVU RACING, cu sediul în România, Cluj-Napoca,str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 65, ap. 1, cod fiscal RO12277901, înscris în Registrul Special cu nr. 186, din data de 14.06.2005, în calitate de operator de date personale, denumita în continuare Asociația Clubul Sportiv SAVU RACING.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării website-ului raliulclujului.ro denumit în continuare Site.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

I.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Clubul Sportiv SAVU RACING va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, cum ar fi: comportamentul/preferinţele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei cereri participare la competiție, de ofertă sau colaborare sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să ne contactați pentru o ofertă de servicii, se vă solicita numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon. Aceste date vor fi folosite pentru a vă contacta în vederea stabilirii unor relații contractuale între Clubul Sportiv SAVU RACING și dumneavoastră.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Clubul Sportiv SAVU RACING prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:- pentru comunicarea legată de participarea la evenimentele și competițiile realizate de Asociația Clubul Sportiv SAVU RACING,

– pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Asociația Clubul Sportiv SAVU RACING, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact al Site-ului, formularul de înscriere la competiție sau orice alt formular în care vă introduceți datele cu caracter personal.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a imbunataţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al Clubul Sportiv SAVU RACING de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucram datele

Ca principiu, Clubul Sportiv SAVU RACING va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți participant, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreagă durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcinaClubul Sportiv SAVU RACING(de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Clubul Sportiv SAVU RACING va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Clubul Sportiv SAVU RACING pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Clubul Sportiv SAVU RACING poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Clubul Sportiv SAVU RACING în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru administrarea Site-ului;
  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a
  • serviciilor derulate prin intermediul lui
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Clubul Sportiv SAVU RACING pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația Clubul Sportiv SAVU RACING, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Clubul Sportiv SAVU RACING cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Clubul Sportiv SAVU RACING a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizata se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Clubul Sportiv SAVU RACING să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea – sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (îi) dreptul că aceste date să fie transmise de către Clubul Sportiv SAVU RACING către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Clubul Sportiv SAVU RACING sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Clubul Sportiv SAVU RACING poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
în orice moment, în mod gratuit și fară nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsură în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugam să vă adresați la adresa de email: info@raliulclujului.ro
Aceasta pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies